Green Fluorite Xianghaling

Country of Origin: Xianghaling, China